ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. A Szolgáltató adatai
2. Általános szabályok
3. Szerződő fél
4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
5. Árak
6. Családi kedvezmények
7. Fizetés módja, garancia
8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9. Háziállatok
10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11. Elhelyezési garancia
12. A vendég betegsége, halála
13. A Szerződő fél jogai
14. A Szerződő fél kötelezettségei
15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
16. A Szolgáltató kötelezettsége
17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18. Zálogjog
19. Vis major
20. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Calypsosystem Kft.
Székhelye: 1173 Budapest 513. út 10/A
Adószám: 11743129-2-42 
 
2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Szállodánk NEMDOHÁNYZÓ létesítmény. Az épület belső tereiben, erkélyein jogszabály által tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt helyek az Intézmény kertjében találhatóak. 
2.3. A WC csészékbe TILOS beledobni pelenkát, nedves törlőkendőt, mivel sajnos rendszeresen eldugul tőlük a csatornahálózat!
2.4. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal 
 
3. SZERZŐDŐ FÉL
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. 
 
4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A FOGLALÁS MÓDJA, MÓDOSÍTÁSA, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
4.1. A Vendég írásban, e-mailben megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat elküldésétől Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn, az időpont lejártát követően a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
5. ÁRAK
5.1. A szálloda szobaárai a szállodai szobában, vagy a szálloda Receptionban kerülnek kifüggesztésre.
5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.parkhotellelle.hu lapon kerülnek meghirdetésre.
6. CSALÁDI KEDVEZMÉNYEK
6.1. A Szolgáltató a mindenkor aktuális családi vagy egyéb kedvezményeket az 5.4 pontban megjelölt honlapján ismerteti, teszi közzé.
7. FIZETÉS MÓDJA
7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére a vendégek érkezéskori teljes előrefizetését írja elő. Kivételes esetekben az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.
7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján, a vendég bankszámláján zárolásra kerül, b) a Szolgáltató igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére
7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy a) EURO-ban. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Banka Vendég érkezési napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán történik. b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, üdülési csekk, Széchenyi pihenőkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.
8. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
8.1. Az egyéni Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utazás napján délelőtt 10:00 óráig (Check out) veheti igénybe. A csoport, illetve konferenciavendégek részére a Check out időpontja az utazás napján délelőtt 10.00 óra. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.
9. HÁZIÁLLATOK
9.1. A Szolgáltató háziállatot fogad a szálloda mindenkori kisállat díjszabásai szerint.
9.2. Az Intézmény falai közé hozott kisállatokról előzetes egyeztetés szükséges, valamint a Vendég anyagi felelőssége kiterjed az állat által okozott esetleges károkra. A kisállat szállása térítésköteles.
10. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE
10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.
11.ELHELYEZÉSI GARANCIA
11.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
11.2.A Szolgáltató köteles;
a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig -egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
12. A VENDÉG BETEGSÉGE, HALÁLA
12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
13. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI
13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt szobának és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybe vételére. A vendég a szálloda egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. Egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosult, a külön díjjegyzékben feltüntetett árak megfizetésekor.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.
13.3. A Szálloda parkolójában hagyott gépjárművekért, és az azokban tárolt ingóságokért a Üzemeltető felelősséget nem vállal. A fák alatt történő parkolás környezeti kockázatot von maga után, mint a madárpiszok és a szélben letörő ágak veszélye.
14. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI
14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások ( Hűtőszekrény, egyéb szolgáltatások, stb.) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a szállodából való távozáskor (chek out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg. Korábbi elutazás, vagy a helyszínen történő lemondás esetén a foglalás teljes összege fizetendő.
14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
14.4. A Vendég a szállodába gyúlékony eszközt nem vihet be és a belső helyiségekben nem dohányozhat.
14.5. A Vendég betartja, és utazótársaival betartatja az alapvető normákat, amely az általános viselkedés szabályaira vonatkozóan tiltja mások nyugalmának verbális, illetve vizuális megzavarását. Pl.: nem hangoskodik, figyel a gyermeke viselkedésére.
14.6. A Vendég anyagi felelősséggel tartozik a maga vagy családtagjai által okozott károkat illetően. Távozáskor a károkat megtéríti. A vendég saját felelősségére magával viheti a szoba kulcsát, de ajánlott, hogy leadja a recepción. Elvesztett kulcs pótlása: 5.000 Ft.
15. A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. 
 
16. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE
A Szolgáltató köteles; a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni 
 
17. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
17.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szálloda felelős azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved.
17.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek abból erednek, hogy a vendég a Szálloda illetve a strand házirendjében előírt magatartási szabályokat megszegte. A Szálloda Házirendjét a Szolgáltató a Vendégek számára jól látható helyen elhelyezi, és az abban foglaltakra a szállodai elhelyezés megrendelésekor külön felhívja a figyelmet.
17.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
17.4. A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a Szállodának bejelenteni és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
17.6. A Szolgáltató a szálloda recepcióján safet biztosít a Vendég részére, melyet napi díj ellenében vehet igénybe. A szobában lévő személyes értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 
 
18. ZÁLOGJOG
A Szállodát az általa nyújtott szolgáltatásokból eredő követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a Szállodába magával vitt. A Szálloda zálogjoga alapján jogosult a Vendég ingóságainak elszállítását megakadályozni mindaddig, amíg a Vendég a szolgáltatás ellenértékét ki nem egyenlíti. 
 
19. VIS MAJOR
Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, járványhelyzet, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése, bármilyen ok miatt elrendelt rendkívüli állapot), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.  Amennyiben a helyzetből adódó konfliktus nem feloldható, a Szerződött Felek vállalják, hogy a veszteségeket fele-fele arányban viselik.
 
20. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató a Szálloda Házirendjét a Vendégek számára jól látható helyen, valamint elektronikus honlapján hozzáférhetővé teszi. Szerződő Fél (Vendég, illetve Közvetítő) a szolgáltatás megrendelésének elfogadásával (visszaigazolásával) az Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi.
21. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a székhely szerinti, Pest Megyei Bíróság kizárólagosan illetékes.
Balatonlelle, 2014. április 20.
Calypsosystem Kft. management

Vélemények a hotelről és szolgáltatásairól

 

Alíz D.
2020. augusztus
Szeretném idén is megköszönni a szuper nyaralást,nagyon szeretjük ezt a helyet!
A személyzet,a fiatalok nagyon feldobják a helyet,kifejezetten szeretjük a kedvességüket,vidamságukat,életkedvüket.Számomra ez a hely varázsa!

 

Almádi A.
2019. augusztus 
Hat napot töltöttünk itt. Negatívum: "retro" heverők vannak a szobákban " retro" kényelemmel. Az erkélyeket csak egy "vas" választja el a szomszéd erkélyétől ami zavaró is lehet. Aki a csendet keresi ne jöjjön Balatonlellére.Megjegyzés: a lenti büfében kapható kávé felejthető. Pozitívum: hűtő van, az ennivaló nagyon jó, tiszta a szoba és a wc. Máskor is eljövünk de hozunk füldugót és ventilátort.

 

Magdi Sz.
2019. augusztus 
A szállás elfogadható, igaz régimódi, az étel éppen ehető, de a kiszolgálás jó! 

 

Timea M.
2019. augusztus 
Igazi retro! A célnak tökéletesen megfelel! Finom ételek! Kedves, segítőkész személyzet! 

 

Beláné
  2019. augusztus 
Elégedettek voltunk.
 · A svédasztalos ellátás, bőséges, és finom ételek. A rutinos személyzet.
 · Az időjárás.

 

Gábor Sz.
2019. július 
Korrekt szocializmus feelinget hoz korrekt áron. Szerintem ennyi pénzért ez a szolgáltatás nagyjából rendben van. A gond az, hogy helyenként igénytelenség ütközik ki. Például a mi fürdőszobánkban állt a víz egy csöpögő csap miatt. 

 

Ágnes K.
 2019. július 
Nagyon jó a Park hotel nagyon nagy az udvara és még egy trambulin is van és még sok más is !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(jo)
 
 
Andrea
2019. július 
  Magyaro.szág
2019. augusztus 8. az értékelés napja
Szívesen visszamennék :-)
 · A part közelsége, a személyzet kedvessége, segítőkészsége, erkélyes szobák, a változatos ételek, az ajánlattól nem tértek el, ár-érték arány megfelelő, széleskörű szabadidős programok lehetősége, ingyenes WIFI.
 · Kevés volt a gyümölcs, kicsivel több TV csatornához való hozzáférés hiányzott, a vezetőségnek sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani az alkalmazottak betanítására, elismerésére, az egységesebb arculat kialakítására.
 
Peter A.
2019. július 
A szobák max alvásra, felszolgált ételek finomak, a hozzá tartozó parkban rengeteg jópofa dolog ( légvár, trambulin, függő ágy, ingyen)
 
Dénesné
 2019. július 

Retró......de így volt jó.

 Nekünk finom volt az ennivaló változatos, és bőséges. Gyönyörű a környezete gyerekeknek van lehetőség játszani, közel a part, és az árak is elfogadhatóak. Nekünk jó volt, hiszen nyaralni mentünk. Otthon sem készítünk ennyi féle ennivalót. Tényleg a nyaralásról szólt, és kisgyerekkel főleg.
 Nincs. Aki ezzel nem elégszik meg, mehet drága helyre, drága pénzért, és nem biztos hogy jól fogja érezni magát. Valóban olyan családias volt. Az embereknek egymáshoz mindig volt kedves szava, és a kisebb nagyobb gyerekek is jól kijöttek egymással. Egyszóval....olyan laza és egyszerű volt az egész. Szerintem ez kell és nem a pompa.

Julianna V.
2019. június
Aki "retró" nyaralásra vágyik, a Park Hotelben megtalálja... 80-as évek, korszerűsítés nélkül.
 
Annamária G.
2019. június
Régi tipusú "retró" üdülő.Sajnos az ágyak kényelmetlenek és kicsik,viszont a hotelhez tartozó parkban voltak függőágyak kitéve és egy klassz ugráló,akár felnőtteknek is.A gyermek ugráló még nem volt felfújva,de volt.A szobában a kis,fekete-fehér tv nem igazán használható.A reggeli rendben volt.Összeségében ár érték arányban többé-kevésbé megfelelt.Gyermekek táborotatására kiváló.
 
Gy. István 
 2018. augusztus
A szálloda tényleg nem ma épült, de abszolút vállalható. Igazi értékek nem a szobában vannak. Tv-t meg mindenki tud otthon is nézni. Nyilván az ár miatt jönneka legtöbben ide. Sokkal több pénzért sem biztos, hogy többet kap az ember más helyen. Az étkeztetés tökéletes, külön dícséret a szakácsoknak. Finom, ízletes ételek, jól elkészítve. Elegendő, bőséges választék. Segítőkész és kedves személyzet. A szállodához tartozó park csodálatos, megáll az idő. A strand bővelkedik árnyékos helyekkel, családoknak, gyerekekkel első osztályú. Mi még visszatérünk:)
 
 
darkdog73
2018. július
3 napot töltöttem el a családommal. A véleményem kialakításában erősen befolyásol a nosztalgia, gyerekkoromban szinte minden évben itt nyaraltunk, a 70-es évek végétől a 90-es évek elejéig. Ez ugyanis nem munkásszálló volt ahogy itt írta valaki, hanem BM üdülő. 92-ben dolgoztam is itt egy egész nyarat a kikötőben, ami tele volt csónakkal, vízibiciklivel, szörf is volt amiket lehetett kölcsönözni és volt két Multi-85 típusú vitorlás-motoros hajó is. Ezen voltam segéd, illetve ha nem volt hajójárat, akkor a kölcsönzőben dolgoztunk. Nade vissza az üdülőhöz. A park most is csodálatos az idős fákkal - már akkor is nagyok voltak - a füves részek kissé elhanyagoltak. Az épületekhez tényleg szinte hozzá sem nyúltak azóta, és a berendezési tárgyakhoz sem. Mint Csernobil. Az ételek, hát erős közepes. Nem volt nagyon rossz, de jó sem. Régen ez SOKKAL jobb volt. Szóval nehéz objektíven szemlélni az egészet, nem tudom a tulajdonosnak mi a szemlélete, nyilván költeni kellene rá, és a ráfordításnak meg kell térülnie valahol. Szerintem vannak benne lehetőségek. Például a kikötő, amit az égvilágon semmire nem használnak. Összességében a színvonal megfelel az árnak.

 
M. Attira 
2018. július
Amit kifogásolnék a sved asztalos reggelit vacsorát.Lehetne több választék,viszont ami van az jól elvan készitve.
 
F. Ferenc
2018. június
kellemes környezet- korrekt kiszolgalas, retro feeling
 
K. Levi 
2018. május
Nekem nagyon tetszik...igazi retro hangulata van....mintha a szocializmus egy kis darabkája ragadt volna meg bennem:) (félreértés ne tessék,nem vagyok komcsi,csak a hangulata nagyon megfogott)
 
2017.augusztus 2. (Szálláskérés.hu)
Megéri az árát: 10 pont
Tiszta: 8 pont
Hirdetésnek megfelel: 8 pont
Komfort: 7 pont
Ajánlaná barátjának: 10 pont
Ami tetszett: Ár-érték arányban teljesen jó. Sok negatívot olvastam, így kellemesen csalódtam. 3 gyerkőccel voltunk, családi szobát kaptunk, igaz, hogy retro, de kényelmes és tiszta volt, a reggeli és vacsora svédasztalos volt, több választási lehetőség és ízletes ételek voltak a jellemzőek, nagyon szép helyen van, a gyerekekkel animátorok foglalkoznak, játszótér, trambulin áll rendelkezésre, összességében mi nagyon jól éreztük magunkat.

 

2016. augusztus 6. 
Az eddig igénybe vett "retró" szállodák közül a legjobb. Gyönyörű tágas ősfás környezetben nagyon szépen rendezett kulturált tiszta vízparti környezetben elhelyezkedő szállodában maximális ellátást kaptunk a pénzünkért, nagyon jó árért. A személyzet nagyon készséges udvarias. A takarító személyzetet külön kiemelném az alkalmazkodó szolgálatkész udvarias kiszolgálásért. A reggeli és a vacsora ízletes megfelelően változatos bőséges, és az itteni személyzet is dicséretes. Köszönet mindenkinek! 

 

F. Csilla 
2014. augusztus 8.
Mi 1 hetet töltöttünk a hotelbe! Minden nagyon jó volt,jól éreztük magunkat még a 21hónapos kislányunk is! Lellén most voltunk elöször nagyon bejön,remélem jövőre is megyünk! Időjárás is kegyes volt 2 esti vihar belefért! Még egy jó dolog történt ha netán olvassa a hozzászólásokat egyik este fülbevalóm kiesett étterembe és másnap visszaadta egy becsületes férfi nagyon köszönöm neki mégegyszer! 
 
 
H. Andrea 
2014. augusztus 3.
Mi egy hetet töltöttünk nálatok és jól éreztük magunkat! Ár érték arányban van... 4 éve nyaralunk Lellén, most volt a legjobb! Jövőre újra találkozunk! 
 
 

S. Mátyás
2013. augusztus 12.
Köszönjük szépen ezt a csodás 10 napot, amit nálatok tölthettünk! Ismét nagyon jól éreztük magunkat. A szálloda 1 év alatt is rengeteget fejlődött. Jobb lett a konyha, jó, hogy nincsen „ültetési rend”. Jobb lett a WIFI lefedettség is!
Nagyon jó ötlet az ajándék kupon.
Az animátorok szuperek, köszönjük az ingyenes programokat, amit a rossz idő miatt biztosítottatok (bowling, billiárd, kinnect, stb.) Jó, hogy idén a TV már ingyenessé vált, bár jó időt fogunk ki, így nem sokat néztük szerencsére! Rengeteget fejlődtetek egy év alatt is, jövőre is tervezünk hozzátok menni!

Javaslatok a fejlesztésre:

- Két csillagos szállodában nem elvárható a klíma, de néhány szobát klímatizálhatnátok persze extra    felárért, illetve a keleti oldalon a déli szárnyon, ahol nincsenek fák, jó  lenne valami árnyékolást kitalálni, mert reggelente is 32-34 fok volt a szobában!
- A fürdőben hiába van szellőző, nem szellőzik rendesen, érdemes lenne aktív szellőzést kiépíteni  (ventilátor a rács helyére) 

Továbbra is úgy gondolom, hogy ez a szállás a legjobb ár-érték arányú a Balatonon, és ami nekünk nagyon fontos: családbarát. Nem véletlen, hogy a vendégek nagy része kis gyerekkel érkezett! 

 
C. József
2013. július
Nagyon-nagyon köszönünk szépen mindent a szálloda összes dolgozójának, a szakácsoknak, az animátoroknak. Mindennel nagyon meg voltunk elégedve! 
Köszönjük még egyszer! 
 

F. Károly és családja
2013. július 
Ezúton is szeretném megköszönni a balatonlellei Park Hotel animátorainak, Beának, Katának, Dórinak, Andrisnak és Barnának ezt a csodálatos hetet, amit velük tölthettünk. Sok család van/volt és szerintem lesz is evvel így.
KÖSZÖNJÜK!

 
 H. Család
2013. július
Szeretnénk köszönetünket kifejezni a balatonlellei Park Hotel Animátorainak, Beának, Katának, Dórinak, Andrisnak és Barnának ! Fantasztikus hetet töltöttünk a hotelben, amiben óriási szerepet vállaltak Ők is! Felejthetetlenné tették a kislányunk, Verus 7. szülinapját, és az egész pihenésünket! Köszönet illeti még a Lelle Hotel Animátorait is, hiszen ha a gyerekeink hozzájuk szaladtak oda egy-egy kéréssel, Ők is ugyanolyan önzetlenséggel és szeretettel segítettek, mintha "hozzájuk tartoztunk" volna! Azt gondolom, hogy sikerült egy fantasztikus csapatot összehozni, akik bárhol, bármikor megállják a helyüket. Teljesen mindegy, hogy felnőttekkel vagy gyerekekkel foglalkoznak! Gratulálok a fantasztikus munkához, és nagyon köszönjük a csodás élményt! 
 

Elérhetőség

Cím:    8638 Balatonlelle  Honvéd u. 22. (volt Honvéd utca 40.)
Írjon emailt! Munkatársaink várják kérdéseit.
tel: 06 30 905 00 45