Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánink!

 

x

  Cloudy

  -3°C

  Balatonlelle

  Cloudy
  Humidity: 88%
  Wind: E at 9.66 km/h
  Tuesday
  Mostly cloudy
  -1°C / 3°C
  Wednesday
  Mostly cloudy
  -3°C / 1°C
  Thursday
  Snow
  -3°C / 0°C
  Friday
  Mostly cloudy
  -2°C / 0°C
  Saturday
  Mostly cloudy
  -1°C / 3°C
  Sunday
  Rain
  0°C / 2°C
  Monday
  Rain
  2°C / 5°C

  Ajánlataink

  Nyaraljon kedvezményes áron!

  ÁSZF
  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
  1. A Szolgáltató adatai
  2. Általános szabályok
  3. Szerződő fél
  4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
  5. Árak
  6. Családi kedvezmények
  7. Fizetés módja, garancia
  8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  9. Háziállatok
  10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
  11. Elhelyezési garancia
  12. A vendég betegsége, halála
  13. A Szerződő fél jogai
  14. A Szerződő fél kötelezettségei
  15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
  16. A Szolgáltató kötelezettsége
  17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
  18. Zálogjog
  19. Vis major
  20. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
  21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
  1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
  Calypsosystem Kft.
  Székhelye: 1173 Budapest 513. út 10/A
  Adószám: 11743129-2-42 
  2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
  2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
  2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal 
  3. SZERZŐDŐ FÉL
  3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
  3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
  3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. 
  4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A FOGLALÁS MÓDJA, MÓDOSÍTÁSA, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
  4.1. A Vendég írásban, e-mailben megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat elküldésétől Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn, az időpont lejártát követően a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
  4.2. A Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.
  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
  4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
  4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
  5. ÁRAK
  5.1. A szálloda szobaárai a szállodai szobában, vagy a szálloda Receptionban kerülnek kifüggesztésre.
  5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
  5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
  5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.parkhotellelle.hu lapon kerülnek meghirdetésre.
  6. CSALÁDI KEDVEZMÉNYEK
  6.1. A Szolgáltató a mindenkor aktuális családi vagy egyéb kedvezményeket az 5.4 pontban megjelölt honlapján ismerteti, teszi közzé.
  7. FIZETÉS MÓDJA
  7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére a vendégek érkezéskori teljes előrefizetését írja elő. Kivételes esetekben az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.
  7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján, a vendég bankszámláján zárolásra kerül, b) a Szolgáltató igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére
  7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy a) EURO-ban. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Banka Vendég érkezési napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán történik. b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, üdülési csekk, Széchenyi pihenőkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.
  8. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
  8.1. Az egyéni Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utazás napján délelőtt 10:00 óráig (Check out) veheti igénybe. A csoport, illetve konferenciavendégek részére a Check out időpontja az utazás napján délelőtt 10.00 óra. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.
  9. HÁZIÁLLATOK
  9.1. A Szolgáltató háziállatot fogad a szálloda mindenkori kisállat díjszabásai szerint.
  10. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE
  10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
  b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít
  c) a Vendég fertőző betegségben szenved
  d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
  10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.
  11.ELHELYEZÉSI GARANCIA
  11.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
  11.2.A Szolgáltató köteles;
  a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig -egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
  b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
  c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
  11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
  12. A VENDÉG BETEGSÉGE, HALÁLA
  12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
  12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
  13. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI
  13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt szobának és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybe vételére. A vendég a szálloda egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. Egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosult, a külön díjjegyzékben feltüntetett árak megfizetésekor.
  13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.
  14. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI
  14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások ( Hűtőszekrény, egyéb szolgáltatások, stb.) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a szállodából való távozáskor (chek out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.
  14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
  14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
  14.4. A Vendég a szállodába gyúlékony eszközt nem vihet be és a belső helyiségekben nem dohányozhat.
  15. A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
  A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. 
   
  16. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE
  A Szolgáltató köteles; a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni 
   
  17. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
  17.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szálloda felelős azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved.
  17.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek abból erednek, hogy a vendég a Szálloda illetve a strand házirendjében előírt magatartási szabályokat megszegte. A Szálloda Házirendjét a Szolgáltató a Vendégek számára jól látható helyen elhelyezi, és az abban foglaltakra a szállodai elhelyezés megrendelésekor külön felhívja a figyelmet.
  17.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  17.4. A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a Szállodának bejelenteni és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
  17.6. A Szolgáltató a szálloda recepcióján safet biztosít a Vendég részére, melyet napi díj ellenében vehet igénybe. A szobában lévő személyes értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 
   
  18. ZÁLOGJOG
  A Szállodát az általa nyújtott szolgáltatásokból eredő követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a Szállodába magával vitt. A Szálloda zálogjoga alapján jogosult a Vendég ingóságainak elszállítását megakadályozni mindaddig, amíg a Vendég a szolgáltatás ellenértékét ki nem egyenlíti. 
   
  19. VIS MAJOR
  Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. 
   
  20. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
  A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató a Szálloda Házirendjét a Vendégek számára jól látható helyen, valamint elektronikus honlapján hozzáférhetővé teszi. Szerződő Fél (Vendég, illetve Közvetítő) a szolgáltatás megrendelésének elfogadásával (visszaigazolásával) az Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi.
  21. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG
  A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a székhely szerinti, Pest Megyei Bíróság kizárólagosan illetékes.
  Balatonlelle, 2014. április 20.
  Calypsosystem Kft. management

  Vélemények a hotelről és szolgáltatásairól

  Megéri az árát: 10 pont
  Tiszta: 8 pont
  Hirdetésnek megfelel: 8 pont
  Komfort: 7 pont
  Ajánlaná barátjának: 10 pont
  Ami tetszett: Ár-érték arányban teljesen jó. Sok negatívot olvastam, így kellemesen csalódtam. 3 gyerkőccel voltunk, családi szobát kaptunk, igaz, hogy retro, de kényelmes és tiszta volt, a reggeli és vacsora svédasztalos volt, több választási lehetőség és ízletes ételek voltak a jellemzőek, nagyon szép helyen van, a gyerekekkel animátorok foglalkoznak, játszótér, trambulin áll rendelkezésre, összességében mi nagyon jól éreztük magunkat.

  2017.augusztus 2. (Szálláskérés.hu)

  Az eddig igénybe vett "retró" szállodák közül a legjobb. Gyönyörű tágas ősfás környezetben nagyon szépen rendezett kulturált tiszta vízparti környezetben elhelyezkedő szállodában maximális ellátást kaptunk a pénzünkért, nagyon jó árért. A személyzet nagyon készséges udvarias. A takarító személyzetet külön kiemelném az alkalmazkodó szolgálatkész udvarias kiszolgálásért. A reggeli és a vacsora ízletes megfelelően változatos bőséges, és az itteni személyzet is dicséretes. Köszönet mindenkinek! 

  2016. augusztus 6. 

  Mi 1 hetet töltöttünk a hotelbe! Minden nagyon jó volt,jól éreztük magunkat még a 21hónapos kislányunk is! Lellén most voltunk elöször nagyon bejön,remélem jövőre is megyünk! Időjárás is kegyes volt 2 esti vihar belefért! Még egy jó dolog történt ha netán olvassa a hozzászólásokat egyik este fülbevalóm kiesett étterembe és másnap visszaadta egy becsületes férfi nagyon köszönöm neki mégegyszer! 

  2014. augusztus 8.
  F. Csilla 

   Mi egy hetet töltöttünk nálatok és jól éreztük magunkat! Ár érték arányban van... 4 éve nyaralunk Lellén, most volt a legjobb! Jövőre újra találkozunk! 

  2014. augusztus 3.
  H. Andrea 
   
  Köszönjük szépen ezt a csodás 10 napot, amit nálatok tölthettünk! Ismét nagyon jól éreztük magunkat. A szálloda 1 év alatt is rengeteget fejlődött. Jobb lett a konyha, jó, hogy nincsen „ültetési rend”. Jobb lett a WIFI lefedettség is!
  Nagyon jó ötlet az ajándék kupon.
  Az animátorok szuperek, köszönjük az ingyenes programokat, amit a rossz idő miatt biztosítottatok (bowling, billiárd, kinnect, stb.) Jó, hogy idén a TV már ingyenessé vált, bár jó időt fogunk ki, így nem sokat néztük szerencsére! Rengeteget fejlődtetek egy év alatt is, jövőre is tervezünk hozzátok menni!

  Javaslatok a fejlesztésre:

  - Két csillagos szállodában nem elvárható a klíma, de néhány szobát klímatizálhatnátok persze extra    felárért, illetve a keleti oldalon a déli szárnyon, ahol nincsenek fák, jó  lenne valami árnyékolást kitalálni, mert reggelente is 32-34 fok volt a szobában!
  - A fürdőben hiába van szellőző, nem szellőzik rendesen, érdemes lenne aktív szellőzést kiépíteni  (ventilátor a rács helyére)
   

  Továbbra is úgy gondolom, hogy ez a szállás a legjobb ár-érték arányú a Balatonon, és ami nekünk nagyon fontos: családbarát. Nem véletlen, hogy a vendégek nagy része kis gyerekkel érkezett! 

  2013. augusztus 12.
  S. Mátyás

  Nagyon-nagyon köszönünk szépen mindent a szálloda összes dolgozójának, a szakácsoknak, az animátoroknak. Mindennel nagyon meg voltunk elégedve! 

  Köszönjük még egyszer! 

  2013. július
  C. József
   
  Ezúton is szeretném megköszönni a balatonlellei Park Hotel animátorainak, Beának, Katának, Dórinak, Andrisnak és Barnának ezt a csodálatos hetet, amit velük tölthettünk. Sok család van/volt és szerintem lesz is evvel így. 

  KÖSZÖNJÜK!

  2013. július 
  F. Károly és családja

  Szeretnénk köszönetünket kifejezni a balatonlellei Park Hotel Animátorainak, Beának, Katának, Dórinak, Andrisnak és Barnának ! Fantasztikus hetet töltöttünk a hotelben, amiben óriási szerepet vállaltak Ők is! Felejthetetlenné tették a kislányunk, Verus 7. szülinapját, és az egész pihenésünket! Köszönet illeti még a Lelle Hotel Animátorait is, hiszen ha a gyerekeink hozzájuk szaladtak oda egy-egy kéréssel, Ők is ugyanolyan önzetlenséggel és szeretettel segítettek, mintha "hozzájuk tartoztunk" volna! Azt gondolom, hogy sikerült egy fantasztikus csapatot összehozni, akik bárhol, bármikor megállják a helyüket. Teljesen mindegy, hogy felnőttekkel vagy gyerekekkel foglalkoznak! Gratulálok a fantasztikus munkához, és nagyon köszönjük a csodás élményt! 

  2013. július
   H. Család

  Elérhetőség

  Cím:    8638 Balatonlelle  Honvéd utca 40.
  Írjon emailt! Munkatársaink várják kérdéseit.